Navigácia

e -Twinning

Školský rok 2018/2019

Prvé živé vysielanie nášho projektového rádia Beyond the Borders. Zaujímavá aktivita. 7 miest z Turecka a 8 krajín Európy poznáva navzájom svoje hudobné kultúrne dedičstvo. Ďakujeme, naši eTwinningoví kamaráti! Tešíme sa na pokračovanie!

 

 

 

E Twinningové tešenie sa na vianoce

Zima je tu a etwinningáči s nadšením začínajú s výrobou vianočných ozdôb a pozdravov. 

V rámci projektu eTwinning -  Beyond the Borders -  prebehla v novembri medzi  ôsmimi zúčastnenými krajinami (Taliansko, Litva, Portugalsko, Ukrajina, Turecko, Chorvátsko, Albánsko, Slovensko) online anketa o najlepší  slogan a logo projektu. Predstavujeme  víťazný slogan, ktorý navrhli a vytvorili členovia krúžku eTwinning našej školy. Autormi víťazného loga sú žiaci z Litvy. Blahoželáme, sme na vás hrdí!

logo - Litva                                        slogan - Slovensko

 

V rámci Európskych týždňov eTwinning 2018 sa žiaci našej školy, členovia krúžku eTwinning zúčastnili  aj na STRETNUTÍ PRIAZNIVCOV ETWINNING na Obchodnej akadémii v Spišskej Novej Vsi, kde  prezentovali prácu na našom projekte Európska TV, ktorý bol ocenený slovenským aj európskym certifikátom kvality a získal 3. miesto v celoslovenskej súťaži projektov  eTwinning 2018, pre svojich rovesníkov a učiteľov  základných a stredných škôl nášho okresu.

 

 Modro - žltá párty

Dnes, 24.októbra, sme my "ETWINNINGÁČI" trošku oslavovali. Mali sme Modro - žltú párty.  Keďže bežia tzv. Týždne eTwinningu, predstavili sme projekt "European TV",  na ktorom pracujeme od minulého roka, svojim hosťom- rodičom,starým rodičom a kamarátom. Za tento projekt sme nedávno získali Európsky certifikát kvality. Ôsmaci nám umožnili nahliadnuť aj do nového projektu s názvom "Beyond the border".
Potom sme si všetci pochutili na torte, koláčoch a cukrovinkách, ktoré pripravili členovia krúžku za pomoci rodičov. Ďakujeme!
Mgr.K.Kočišová, Mgr. Ľ.Budayová

 

 

Európsky deň jazykov

Už po  ôsmykrát sme si v našej škole pripomenuli potrebu učenia sa a rešpektovania cudzích jazykov v rámci EDJ 2018. Aktivity sa niesli v duchu mnohojazyčných aj výtvarných  želaní našej škole k jej 55. narodeninám. Zaslaním výtvarného návrhu loga na tričko k EDJ 2019 sa zapájame  aj do európskej súťaže, ktorá bude vyhodnotená v decembri. Akcie sme zaregistrovali  v európskom kalendári podujatí. Zabavili aj poučili sme sa na hodinách cudzích jazykov s myšlienkou, že učenie sa cudzích jazykov je dobrodružstvo, ktoré sa oplatí. 

 

TÝŽDNE  ETWINNING 

OKTÓBER 2018

V priebehu celého októbra  realizátori programu partnerstvo škôl eTwinning začínajú nový školský rok rôznymi aktivitami, cieľom ktorých je posilnenie komunity eTwinning.

Október je teda pre celú Európu mesiacom výmeny a zdieľania tak pre začiatočníkov, ako aj pre skúsených realizátorov projektov eTwinning, ku ktorým patrí aj  ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch, v minulom školskom roku ocenená Európskou komisiou pre vzdelávanie v Bruseli titulom "Škola eTwinning 2018/19".

     

 

Naša škola sa zapája do realizácie projektov  už jedenásty rok. Na 16 projektoch sme spolupracovali s rôznymi školami v Európe, napríklad z  Poľska, Španielska, Turecka, Talianska, Francúzska, Bulharska, Rumunska, Škótska, Grécka, Bulharska, Veľkej Británie, Maďarska, Bosny a Hercegoviny a  aj s mimoeurópskymi krajinami Gruzínskom a  Azerbajdžanom v rámci projektu eTwinning Plus. Ďalších 13 projektov realizovali naši žiaci v školskom roku 2017/18 aj s partnermi z Česka.

Za viacero  projektov sme boli ocenení národnými certifikátmi kvality. Za šesť projektov  aj Európskymi certifikátmi kvality. Projekt ART bol prezentovaný a ocenený aj na Medzinárodnej konferencii eTwinning v Budapešti v roku 2011. Projekt e-Cultural Kaleidoscope sa v celoslovenskej súťaži projektov v školskom roku 2012/13 umiestnil na 4. mieste a v európskej súťaži získal prvé miesto – MEVLANA PRIZE 2013 za medzinárodné kultúrne porozumenie. Cenu za našu školu v Bruseli prebrala p. uč. Kočišová K. v apríli 2014. Projekt Európska TV sa v roku 2017/18 umiestnil na 3. mieste v celoslovenskej súťaži projektov. Cenu si boli 17 žiaci krúžku s pani riaditeľkou Šofrankovou a pani učiteľkou Kočišovou K. prebrať v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní cien za účasti zástupcov MŠ SR.

V šk. roku 2018/19 pokračujeme v projektovej práci. Budeme realizovať 2 projekty. Pokračujeme v spoločnom projekte so Španielskom, Tureckom a Veľkou Britániou, ktorý má názov EURÓPSKA TV a bude zameraný na tvorbu televíznych a rozhlasových programov, mediálnu výchovu.

Druhý projekt s partnermi z Turecka (7 škôl), Litvy, Portugalska, Talianska, Ukrajiny, Chorvátska a Albánska má názov ZA HRANICAMI  a je zameraný na  kultúrne dedičstvo krajín a interkultúrne porozumenie.

V rámci Týždňov eTwinning v našej škole šírime modro - žltú ideu týmito pripravovanými  aktivitami:

- účasť žiakov ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch, členov krúžku eTwinning, na STRETNUTÍ PRIAZNIVCOV ETWINNINGu na Obchodnej akadémii v Spišskej Novej Vsi - formou PPT prezentácií  predstavia svojim rovesníkom zo základných aj stredných škôl aj ich učiteľom minuloročný projekt EURÓPSKA TV, ktorý bol ocenený slovenským certifikátom kvality a obsadil 3. miesto v celoslovenskej súťaži projektov,

- 30. októbra 2018 - „MODRO – ŽLTÁ PARTY“ – pre rodičov, starých rodičov, spolužiakov aj hostí (s modro- žltým občerstvením, výzdobou aj oblečením). Členovia krúžku eTwinning predstavia PPT prezentácie o svojej práci na projektoch eTwinning v uplynulom roku.

STE SRDEČNE POZVANÍ!!!!

Zapojte sa aj vy do aktivít, ktoré chystajú členovia krúžku eTwinning, alebo si vymyslite svoje vlastné individuálne, či so svojimi učiteľmi, vychovávateľmi, zdokumentujte ich, dajte nám o nich vedieť.

Prehľad  pripravovaných  aktivít nájdete aj na nástenke vedľa zborovne v hlavnom pavilóne, na webovej stránke školy v záložke eTwinning, alebo ich získate od svojich spolužiakov, realizátorov projektov eTwinning.

Môžete nakuknúť aj do nášho Eurokútika v učebni ANJ, kde nájdete rôzne študijné materiály o Vás a Európe.

Uvedomme si, že:

"Žijeme v období globalizácie a kultúrne dedičstvo, ktoré šírime aj prostredníctvom projektov eTwinning, nám pomáha nezabudnúť na našu rozmanitosť. Rozvíja vzájomnú úctu, je tu a čaká na objavovanie, zdieľanie a ochranu v prospech nás všetkých."

Zabavte a poučte sa s projektmi elektronickej spolupráce európskych škôl eTwinning!       

    Koordinátorky projektu : Mgr. Ľ. Budayová,  Mgr. K. Kočišová                                              

 

 

 

 „ZA  HRANICAMI“

(BEYOND THE BORDERS)

 

 

 

Jazyk: Anglický

Vek: 9 až 15 rokov

Predmety : VYV, HUV, Technická výchova, SJL - Dramatická výchova, Cudzie jazyky, Dejepis, Informatika, medzipredmetové vzťahy.

O ČOM JE PROJEKT?

Ide o medzinárodný etwinningový projekt, ktorý sa zameriava hlavne na kultúru a kultúrne dedičstvo mesta, regiónu a krajiny. Tento projekt sa začína v októbri 2018 a trvá do konca mája 2019. Deti, ktoré aktívne preberajú zodpovednosť za aktivity v projekte sa stávajú  viac zodpovednými, rozumnými, empatickými, užitočnými a priateľskými voči ostatným. Každá škola predstaví svoje kultúru a kultúrne dedičstvo svojho mesta, regiónu a krajiny. Študenti sa oboznámia s nástrojmi Web 2.0 a budú ich využívať počas projektových aktivít. Každá škola pripraví plagát na uvedenie svojho mesta a regiónu,  krajiny. Každý partner pošle malé suveníry, ktoré symbolizujú vlastné mesto. Na konci projektu sa uskutoční etwinningový projekt s plagátmi a upomienkami každého partnera.

CIELE:

Ciele projektu sú :. aby študenti aktívne a efektívne používali cieľový jazyk. - obohatiť učebné osnovy, - prilákať pozornosť študentov, - vzbudiť u študentov nadšenie a zapojenie sa,  rozšíriť používanie angličtiny - aktívne, keď predstavujeme naše mesto a kultúru, zoznámime sa s jednoduchými nástrojmi web 2.0 a budeme ich používať, navzájom spolupracovať, predstaviť sa, poslať si ako darček niektoré malé suveníry, pokročiť v pozitívnom správaní sa k cudzincom.

POSTUP PRÁCE:

My, ako projektoví partneri, plánujeme dodržiavať pravidelný harmonogram, ktorý bude pripravený na začiatku aj za účasti našich partnerských učiteľov a študentov. V októbri a novembri predstavíme študentov, opisy škôl a otvoríme skupinu facebook  pre projekt, kde sa študenti naučia viac o sebe. Budú aktívne používať svoje cudzojazyčné jazykové zručnosti. Následne budú pripravovať logo, slogan a projektové plagáty. Budeme pridávať našich študentov do twinspace, pripravovať profily a komentovať v diskusných sekciách. Predstavíme naše mesto a región alebo krajinu  jednoduchým spôsobom prostredníctvom videí. V decembri každý partner pripraví svoje mestské a regionálne / krajinské úvodné plagáty. Predstavíme kultúru mesta a regiónov / krajiny (tance, hudba atď.) a kultúrne dedičstvo. V januári a februári predstavíme poľnohospodárske produkty nášho mesta a našu kuchyňu. Od študentov sa očakáva fotografovanie a pripravovanie prezentácií.

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY:

Tento projekt bude trvať 8 mesiacov. Študenti môžu efektívne používať nástroje web 2.0. a angličtinu. Vytvoria úvodné videá. Všetky dokumenty budú k dispozícii na našej stránke facebook a twinspace. Očakávame zvýšenie  intelektuálnych, spoločenských, kognitívnych zručnosti, ako aj zlepšenie zručností a kompetencií pri používaní IKT a  zručností v používaní cudzích jazykov. Zameriame  sa na zlepšenie  inteligencie a EQ v rámci našich aktivít. Študenti si uvedomia, že vzdelávanie nie je obmedzené  len na vyučovacie hodiny. Oboznámia sa  s rôznymi kultúrami,  mestami a krajinami.

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria