Navigácia

e -Twinning

 

eTwinning Day

9. máj 2018 sa oslavuje ako Deň Európy a Deň eTwinningu. Naši eTwinningáči sa do osláv zapojili dielkom, ktoré vzniklo spojením ilustrácie akademického maliara Štefana Cpina a fotografie našich detí. Okrem toho kreslili "eTwinningové zvieratká". Happy eTwinning Day!


#eTwinningDay

Získali sme titul "Škola eTwinning 2018 - 2019"

Našej škole bol udelený certifikát Škola eTwinning 2018/2019. O týchto školách sa na stránke eTwinning píše:

S potešením oznamujeme, že po dvojzložkovom procese podávania žiadostí bol školám udelený certifikát Škola eTwinning. Tieto školy sú pioniermi a majú vedúce postavenie v oblastiach ako:

 • Digitálne postupy
 • Postupy v oblasti e-bezpečnosti
 • Inovatívne a tvorivé prístupy k pedagogike
 • Podpora kontinuálneho profesionálneho rozvoja zamestnancov
 • Podpora spoločných vzdelávacích postupov so zamestnancami a študentmi

 

Nie je to len uznanie osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale aj uznanie skvelých výsledkov celého tímu eTwinning v týchto školách.

Sme hrdí na skvelý medzinárodný úspech celého pracovného tímu našej školy, ktorý je založený na aktívnej spolupráci učiteľov a žiakov v rámci medzinárodnej i domácej elektronickej spolupráce škôl. Za uplynulých 10 rokov sme pracovali na viac ako 25 projektoch a spolupracovali s viac ako 20 krajinami z Európy aj mimo nej. Práca na projektoch eTwinning si vyžaduje neustále štúdium v oblasti IKT nástrojov, ako aj uplatňovanie medzipredmetových vzťahov a znalosť cudzích jazykov. Ocenenie v plnej miere potvrdzuje snahu, ochotu a schopnosť nášho pracovného tímu spolupracovať, kráčať s dobou a využívať inovatívne formy práce vo výchovno - vyučovacom procese.

Ocenených bolo celkove 1 217 škôl, z toho 20 zo Slovenska. Z Košického kraja 4 školy, z toho 2 gymnáziá, 1 MŠ a 1 ZŠ - naša.

Blahoželáme všetkým a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a zaujímavé projekty!

Mgr. K. Kočišová, koordinátorka medzinárodnej spolupráce

Škola eTwinning 2018 - 2019 - Obrázok 1

 

Ďalšia skvelá správa pre program eTwinning v našej škole!

Projekt "European TV", na ktorom pracujú v tomto školskom roku dva naše tímy, získal  Národný  certifikát kvality od NSS v Žiline a CSS v Bruseli. Blahoželáme administrátorkám aj našim šikovným "eTwinningáčom" a v mene nás všetkých ďakujeme za spoluprácu na projekte našim partnerom  z Turecka, Škótska a Španielska.

 

Aktivity krúžku eTwinning

 

Z aktivít krúžku eTwinning v projekte "Európska TV"

Okrem natáčania videí pre našu "Európsku TV", čo je hlavnou náplňou našej činnosti v  projekte so školami v Španielsku, Škótsku a Turecku, sme sa učili používať Web nástroje na editovanie a spracovanie videí a fotiek, ich prezentáciu na webových stránkach a nástroje na spoluprácu (Dotstorming, Loupe, Giphy, Photo 505, Padlet, Buncee, Ipiccy,...). Baví nás stále aj práca na výrobe niektorých pomôcok pre prácu TV štábu - mikrofóny, slúchadlá. Začali sme aj novú spoluprácu v priestore Fórum.

Predstavenie projektu a pracovného tímu

 

 Introducing_Slovak_EUROPEAN_TV_team.wmv

TÝŽDNE  ETWINNING   - OKTÓBER 2017

V priebehu celého októbra  realizátori programu partnerstvo škôl eTwinning začínajú nový školský rok rôznymi aktivitami, cieľom ktorých je posilnenie komunity eTwinning.

Október je teda pre celú Európu mesiacom výmeny a zdieľania tak pre začiatočníkov, ako aj pre skúsených realizátorov projektov eTwinning, ku ktorým patrí aj  ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch.

Naša škola sa zapája do realizácie projektov už desiaty rok. Spolupracovali sme celkovo na 14 projektoch s rôznymi krajinami z celej Európy.

V šk. roku 2017/18 pokračujeme v projektovej práci. Naplánovali sme spoločný projekt so Španielskom, Tureckom a  Veľkou Britániou, ktorý má názov "EURÓPSKA TV" a bude zameraný na tvorbu televíznych programov.

ĎALŠIE  INFORMÁCIE  NÁJDETE  NA:  

https://twinspace.etwinning.net/45074/home (stránka projektov eTwinning)     

www.zskomspv.edupage.org (webová stránka našej školy)

Zapojte sa aj vy do aktivít, ktoré chystajú koordinátorky projektu a členovia krúžku eTwinning, alebo si vymyslite svoje vlastné individuálne, či so svojimi učiteľmi, vychovávateľmi, zdokumentujte ich, dajte nám o nich vedieť. Niektoré súťaže budú oceňované!

Prehľad  pripravovaných  aktivít, ktoré prebiehajú v duchu myšlienky:

„ŠÍRIME MODRO-ŽLTÚ IDEU“

*      členovia krúžku eTwinning sa zúčastnia na STRETNUTÍ PRIAZNIVCOV ETWINNING na Obchodnej akadémii v Spišskej Novej Vsi, kde formou prezentácií predstavia minuloročný projekt MLADÍ BÁDATELIA, ktorý bol ocenený slovenským certifikátom kvality,

*      25. októbra 2017 - členovia krúžku eTwinning pripravia a zorganizujú MODRO- ŽLTÚ PÁRTY pre rodičov a hostí s PPT prezentáciami žiakov o ich práci na projekte eTwinning v uplynulom roku,

*      zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému Školská inklúzia: SME SI ROVNÍ BEZ OHĽADU NA NÁRODNOSŤ A FARBU PLETI...

*      október, november  2017 - vzdelávanie pre učiteľov "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet"- v spolupráci s NSS v Žiline a ambasádorkou zo SNV.

Podrobnejšie nájdete na nástenke vedľa zborovne v hlavnom pavilóne. Môžete nakuknúť aj do nášho Eurokútika v učebni ANJ, kde nájdete rôzne študijné materiály o Vás a Európe.

Zabavte a poučte sa!                     

Koordinátorky projektu: Mgr. Ľ. Budayová, Mgr. K. Kočišová

 

Projekt na školský rok 2017/18
EURÓPSKA TELEVÍZIA

https://twinspace.etwinning.net/45074/home
 

ZAMERANIE PROJEKTU
Žiaci budú rozvíjať jazykové schopnosti a postupy pri ústnom používaní anglického jazyka. Európska televízia je projekt, ktorý chce rozvíjať okrem jazykových zručností aj motiváciu žiakov a ďalšie kompetencie, ako je samostatnosť a učenie sa učiť. Žiaci tvoria televízne programy, v ktorých sa prostredníctvom ich rozhovorov alebo aktivít zúčastňujú oni sami a ľudia z ich prostredia (rodina, učitelia, školskí partneri, obyvatelia mesta).
Použitie nových technológií bude silným prvkom tohto projektu, keďže samotní študenti budú zodpovední za vytváranie scenára k záznamom a úpravám programu, alebo tej jeho časti, ktorej sa zúčastňujú.
Zábava, šport, správy, hry, počasie ... môžu byť témy, o ktorých budú študenti schopní diskutovať; vždy s prihliadnutím na ich vek, jazykové zručnosti a vlastný záujem.
Vek žiakov: od 9 do 13 rokov
Vyučovacie predmety: Cudzie jazyky, História, Informatika / IKT, Jazyk a literatúra, Mediálna výchova, Prírodné vedy, TSV, Predmety 1. stupňa ZŠ, HUV, VYV, SPV.


CIELE
 rozvíjať individuálne a tímové pracovné návyky, úsilie a zodpovednosť v štúdiu, ako aj postoje a sebavedomie, osobnú iniciatívu, zvedavosť, záujem a tvorivosť v učení,
 poznať, porozumieť a rešpektovať rôzne kultúry a rozdiely medzi nimi, rovnosť medzi mužmi a ženami, rovnaké práva a príležitosti mužov a žien a nediskriminácie osôb so zdravotným postihnutím,
 začať používať IK technológie na vzdelávanie, získavanie informácií a komunikáciu prostredníctvom rozvoja kritického myslenia v súvislosti s informáciami, ktoré dostávajú a spracúvajú,
 používať rôzne umelecké prezentácie a začať tvorbu vizuálnych návrhov.

PRACOVNÝ POSTUP
Vytvoríme mesačný televízny program. Žiaci budú pracovať na organizácii, tvorbe, editovaní a nahrávaní každého programu. Prostredníctvom Padletu sa bude rozhodovať, ktoré problémy sa budú riešiť v programe a jeho distribúcii. Každý mesiac bude určený hlavný aktér programu (krajina), ktorý bude mať na starosti najväčšiu váhu prezentovania tvorby svojich spolupracovníkov a korešpondentov vo svojej krajine. Programové scenáre sa budú spracovávať spoločne prostredníctvom kooperačných skupín. Každé centrum podľa témy, na ktorej sa rozhodne pracovať, vytvorí pracovné tímy na tvorbu, nahrávanie a úpravu časti programu, ktorá má byť vykonaná v danom mesiaci.

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY
Výstupom bude séria mesačných TV programov vytvorených študentmi, ktoré budú zdieľané pre celú vzdelávaciu komunitu, iné školy a médiá. S touto prácou sa dosiahne rozvoj rôznych kľúčových kompetencií prostredníctvom motivujúcej činnosti. Prostredníctvom kooperačnej práce bude mať každý študent svoju úlohu, v ktorej bude protagonistom toho, čo môže dokázať. Prajeme našim žiakom veľa úspechov pri realizácii projektu a držíme palce pri porovnávaní sa so žiakmi, rovesníkmi z iných  krajín Európy a vytváraní medzinárodných priateľstiev


Koordinátorky projektu: Mgr. K. Kočišová a Mgr. Ľ. Budayová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria