Navigácia

e -Twinning

 

Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018

Slová “projekty s partnerskou školou” sa minulý týždeň premietali hlavami viacerých odborníkov slovenského školstva. To komisia čítala, porovnávala a následne hodnotila projekty prihlásené do Národnej súťaže eTwinning. Úspešný projekt musel spĺňať všetky kritériá v zmysle podmienok súťaže. Na Slovensku máme už veľmi veľa skvelých učiteľov, ktorí sa rozhodli učiť ”trochu inak” ako bola dlhé roky zaužívaná prax na školách. Táto skutočnosť sa odrazila vo všetkých prihlásených projektoch. Preto najčastejším rozhodujúcim momentom úspešnosti bola spolupráca partnerov - nielen učiteľov ale aj žiakov - zmiešané tímy žiakov, ktorí riešili konkrétne úlohy. Ďalším rozhodujúcim faktorom bola diseminácia a propagácia projektu. Dobrou prácou sa predsa treba pochváliť na stránke školy, v komunite rodičov, obce alebo mesta. Ako zvyčajne, rozhodovanie bolo ťažké a na tých najvyšších priečkach rozhodoval v niektorých prípadoch len jeden jediný bod. 

Víťazi vo vekovej kategórií 5-12 rokov:

3.miesto
Mgr. Katarína Kočišová a Mgr. Ľubica Budayová, ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy s projektom European TV

http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/641-vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2018

Srdečne blahoželáme kolegyniam aj žiakom! Sme na Vás hrdí!

Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018 - Obrázok 1

 

eTwinning Day

9. máj 2018 sa oslavuje ako Deň Európy a Deň eTwinningu. Naši eTwinningáči sa do osláv zapojili dielkom, ktoré vzniklo spojením ilustrácie akademického maliara Štefana Cpina a fotografie našich detí. Okrem toho kreslili "eTwinningové zvieratká". Happy eTwinning Day!


#eTwinningDay

Získali sme titul "Škola eTwinning 2018 - 2019"

Našej škole bol udelený certifikát Škola eTwinning 2018/2019. O týchto školách sa na stránke eTwinning píše:

S potešením oznamujeme, že po dvojzložkovom procese podávania žiadostí bol školám udelený certifikát Škola eTwinning. Tieto školy sú pioniermi a majú vedúce postavenie v oblastiach ako:

 • Digitálne postupy
 • Postupy v oblasti e-bezpečnosti
 • Inovatívne a tvorivé prístupy k pedagogike
 • Podpora kontinuálneho profesionálneho rozvoja zamestnancov
 • Podpora spoločných vzdelávacích postupov so zamestnancami a študentmi

 

Nie je to len uznanie osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale aj uznanie skvelých výsledkov celého tímu eTwinning v týchto školách.

Sme hrdí na skvelý medzinárodný úspech celého pracovného tímu našej školy, ktorý je založený na aktívnej spolupráci učiteľov a žiakov v rámci medzinárodnej i domácej elektronickej spolupráce škôl. Za uplynulých 10 rokov sme pracovali na viac ako 25 projektoch a spolupracovali s viac ako 20 krajinami z Európy aj mimo nej. Práca na projektoch eTwinning si vyžaduje neustále štúdium v oblasti IKT nástrojov, ako aj uplatňovanie medzipredmetových vzťahov a znalosť cudzích jazykov. Ocenenie v plnej miere potvrdzuje snahu, ochotu a schopnosť nášho pracovného tímu spolupracovať, kráčať s dobou a využívať inovatívne formy práce vo výchovno - vyučovacom procese.

Ocenených bolo celkove 1 217 škôl, z toho 20 zo Slovenska. Z Košického kraja 4 školy, z toho 2 gymnáziá, 1 MŠ a 1 ZŠ - naša.

Blahoželáme všetkým a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a zaujímavé projekty!

Mgr. K. Kočišová, koordinátorka medzinárodnej spolupráce

Škola eTwinning 2018 - 2019 - Obrázok 1

 

Ďalšia skvelá správa pre program eTwinning v našej škole!

Projekt "European TV", na ktorom pracujú v tomto školskom roku dva naše tímy, získal  Národný  certifikát kvality od NSS v Žiline a CSS v Bruseli. Blahoželáme administrátorkám aj našim šikovným "eTwinningáčom" a v mene nás všetkých ďakujeme za spoluprácu na projekte našim partnerom  z Turecka, Škótska a Španielska.

 

Aktivity krúžku eTwinning

 

Z aktivít krúžku eTwinning v projekte "Európska TV"

Okrem natáčania videí pre našu "Európsku TV", čo je hlavnou náplňou našej činnosti v  projekte so školami v Španielsku, Škótsku a Turecku, sme sa učili používať Web nástroje na editovanie a spracovanie videí a fotiek, ich prezentáciu na webových stránkach a nástroje na spoluprácu (Dotstorming, Loupe, Giphy, Photo 505, Padlet, Buncee, Ipiccy,...). Baví nás stále aj práca na výrobe niektorých pomôcok pre prácu TV štábu - mikrofóny, slúchadlá. Začali sme aj novú spoluprácu v priestore Fórum.

Predstavenie projektu a pracovného tímu

 

 Introducing_Slovak_EUROPEAN_TV_team.wmv

TÝŽDNE  ETWINNING   - OKTÓBER 2017

V priebehu celého októbra  realizátori programu partnerstvo škôl eTwinning začínajú nový školský rok rôznymi aktivitami, cieľom ktorých je posilnenie komunity eTwinning.

Október je teda pre celú Európu mesiacom výmeny a zdieľania tak pre začiatočníkov, ako aj pre skúsených realizátorov projektov eTwinning, ku ktorým patrí aj  ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch.

Naša škola sa zapája do realizácie projektov už desiaty rok. Spolupracovali sme celkovo na 14 projektoch s rôznymi krajinami z celej Európy.

V šk. roku 2017/18 pokračujeme v projektovej práci. Naplánovali sme spoločný projekt so Španielskom, Tureckom a  Veľkou Britániou, ktorý má názov "EURÓPSKA TV" a bude zameraný na tvorbu televíznych programov.

ĎALŠIE  INFORMÁCIE  NÁJDETE  NA:  

https://twinspace.etwinning.net/45074/home (stránka projektov eTwinning)     

www.zskomspv.edupage.org (webová stránka našej školy)

Zapojte sa aj vy do aktivít, ktoré chystajú koordinátorky projektu a členovia krúžku eTwinning, alebo si vymyslite svoje vlastné individuálne, či so svojimi učiteľmi, vychovávateľmi, zdokumentujte ich, dajte nám o nich vedieť. Niektoré súťaže budú oceňované!

Prehľad  pripravovaných  aktivít, ktoré prebiehajú v duchu myšlienky:

„ŠÍRIME MODRO-ŽLTÚ IDEU“

*      členovia krúžku eTwinning sa zúčastnia na STRETNUTÍ PRIAZNIVCOV ETWINNING na Obchodnej akadémii v Spišskej Novej Vsi, kde formou prezentácií predstavia minuloročný projekt MLADÍ BÁDATELIA, ktorý bol ocenený slovenským certifikátom kvality,

*      25. októbra 2017 - členovia krúžku eTwinning pripravia a zorganizujú MODRO- ŽLTÚ PÁRTY pre rodičov a hostí s PPT prezentáciami žiakov o ich práci na projekte eTwinning v uplynulom roku,

*      zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému Školská inklúzia: SME SI ROVNÍ BEZ OHĽADU NA NÁRODNOSŤ A FARBU PLETI...

*      október, november  2017 - vzdelávanie pre učiteľov "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet"- v spolupráci s NSS v Žiline a ambasádorkou zo SNV.

Podrobnejšie nájdete na nástenke vedľa zborovne v hlavnom pavilóne. Môžete nakuknúť aj do nášho Eurokútika v učebni ANJ, kde nájdete rôzne študijné materiály o Vás a Európe.

Zabavte a poučte sa!                     

Koordinátorky projektu: Mgr. Ľ. Budayová, Mgr. K. Kočišová

 

Projekt na školský rok 2017/18
EURÓPSKA TELEVÍZIA

https://twinspace.etwinning.net/45074/home
 

ZAMERANIE PROJEKTU
Žiaci budú rozvíjať jazykové schopnosti a postupy pri ústnom používaní anglického jazyka. Európska televízia je projekt, ktorý chce rozvíjať okrem jazykových zručností aj motiváciu žiakov a ďalšie kompetencie, ako je samostatnosť a učenie sa učiť. Žiaci tvoria televízne programy, v ktorých sa prostredníctvom ich rozhovorov alebo aktivít zúčastňujú oni sami a ľudia z ich prostredia (rodina, učitelia, školskí partneri, obyvatelia mesta).
Použitie nových technológií bude silným prvkom tohto projektu, keďže samotní študenti budú zodpovední za vytváranie scenára k záznamom a úpravám programu, alebo tej jeho časti, ktorej sa zúčastňujú.
Zábava, šport, správy, hry, počasie ... môžu byť témy, o ktorých budú študenti schopní diskutovať; vždy s prihliadnutím na ich vek, jazykové zručnosti a vlastný záujem.
Vek žiakov: od 9 do 13 rokov
Vyučovacie predmety: Cudzie jazyky, História, Informatika / IKT, Jazyk a literatúra, Mediálna výchova, Prírodné vedy, TSV, Predmety 1. stupňa ZŠ, HUV, VYV, SPV.


CIELE
 rozvíjať individuálne a tímové pracovné návyky, úsilie a zodpovednosť v štúdiu, ako aj postoje a sebavedomie, osobnú iniciatívu, zvedavosť, záujem a tvorivosť v učení,
 poznať, porozumieť a rešpektovať rôzne kultúry a rozdiely medzi nimi, rovnosť medzi mužmi a ženami, rovnaké práva a príležitosti mužov a žien a nediskriminácie osôb so zdravotným postihnutím,
 začať používať IK technológie na vzdelávanie, získavanie informácií a komunikáciu prostredníctvom rozvoja kritického myslenia v súvislosti s informáciami, ktoré dostávajú a spracúvajú,
 používať rôzne umelecké prezentácie a začať tvorbu vizuálnych návrhov.

PRACOVNÝ POSTUP
Vytvoríme mesačný televízny program. Žiaci budú pracovať na organizácii, tvorbe, editovaní a nahrávaní každého programu. Prostredníctvom Padletu sa bude rozhodovať, ktoré problémy sa budú riešiť v programe a jeho distribúcii. Každý mesiac bude určený hlavný aktér programu (krajina), ktorý bude mať na starosti najväčšiu váhu prezentovania tvorby svojich spolupracovníkov a korešpondentov vo svojej krajine. Programové scenáre sa budú spracovávať spoločne prostredníctvom kooperačných skupín. Každé centrum podľa témy, na ktorej sa rozhodne pracovať, vytvorí pracovné tímy na tvorbu, nahrávanie a úpravu časti programu, ktorá má byť vykonaná v danom mesiaci.

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY
Výstupom bude séria mesačných TV programov vytvorených študentmi, ktoré budú zdieľané pre celú vzdelávaciu komunitu, iné školy a médiá. S touto prácou sa dosiahne rozvoj rôznych kľúčových kompetencií prostredníctvom motivujúcej činnosti. Prostredníctvom kooperačnej práce bude mať každý študent svoju úlohu, v ktorej bude protagonistom toho, čo môže dokázať. Prajeme našim žiakom veľa úspechov pri realizácii projektu a držíme palce pri porovnávaní sa so žiakmi, rovesníkmi z iných  krajín Európy a vytváraní medzinárodných priateľstiev


Koordinátorky projektu: Mgr. K. Kočišová a Mgr. Ľ. Budayová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria