Navigácia

História školy

 

Rok 1930 bol rokom zrodenia štátnej meštianskej školy v Spišských Vlachoch s československým jazykom vyučovacím. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vznikom Československej republiky na Slovensko prichádzali českí učitelia a učiteľky. Prvým riaditeľom novej štátnej meštianskej školy sa stal Bohumil Hlobil, český učiteľ. Prvé kroky, ktoré musel urobiť pri zriaďovaní tejto školy boli preňho ťažké. Spišské Vlachy boli silno pomaďarčené. Aj napriek ťažkostiam do 1. tr. Meštianskej školy bolo zapísaných 36 žiakov. Škola bola umiestnená v budove štátnej opatrovne (terajšia ZŠ 1. – 4.).

        Druhým riaditeľom školy sa stal Július Záhon. Život v škole sa pomaly rozbiehal, prichádzali ďalší noví učitelia. Škola venovala veľa času aj mimoškolskej činnosti. Z nej spomenieme aspoň spevácky zbor a človeka, ktorý urobil dobré meno Spišským Vlachom – Štefana Cpina, ktorého výtvarný talent ocenil aj vtedajší prezident.

        Budova školy sa stávala nedostačujúcou a nevyhovujúcou, a preto boli vypracované plány na výstavbu, ktorej realizácia sa rozbiehala veľmi pomaly. Pre nedostatok učební boli prenajaté miestnosti v mestskom dome a bývalej ľudovej evanjelickej škole.

        Tretím riaditeľom bol Adolf Krch. V roku 1938 bola škola premenovaná na újazdovú meštiacku školu. V tomto roku nastali veľké zmeny aj v politickom živote (bola ustanovená slovenská vláda, prezident E. Beneš odstúpil), čo malo vplyv na život meštiackej školy. Väčšina učiteľov bola českého pôvodu a postupne spolu s riaditeľom boli odvolávaní k dispozícii pražskej vláde.

        Štvrtým riaditeľom roku 1939 sa stal Š. Jánošík. Vojnové roky 1940 - 1945 poznačili vyučovací proces aj na meštiackej štátnej škole, ktorá bola niekoľkokrát na určitú dobu uzavretá pre nedostatok kuriva, pre choroby.
        Po vojne miesto riaditeľa prevzal Jozef Lysý.

 

Z povojnovej histórie našej školy by sme mohli spomenúť aspoň niekoľko skutočností:

 • v rokoch 1946 - 1947 bola zriadená Štátna pomocná škola pre duševne menejcenné žiactvo,
 • v rokoch 1947 - 1948 tu pracoval samovzdelávací krúžok Hviezdoslav,
 • v rokoch 1948 - 1949 bola štátna obvodná meštiacka škola premenovaná na Strednú školu v Spišských Vlachoch,
 • v rokoch 1952 - 1953 divadelní ochotníci, učitelia, nacvičili operetu Natálka z Poltavy.
 

          V ďalších rokoch pribúdali učitelia, ktorých už mnohí z nás poznajú, Štefan Kožár, Elena Trnovská (Piklová), Ilza Kinzlerová (Medvecová), M. Šafár, Elena Rakottyaiová (Pacovská), E. Balogová, J. Baloga, I. Vozárová, M. Kožárová, J. Seginko, O. Uhrín, M. Lipčáková, Kiššáková, E. Mihaľáková.

 

    Druhého septembra 1963 sa po prvýkrát ozvalo zvonenie v novopostavenej škole na Komenského ulici. Do 24 tried nastúpilo vtedy 824 žiakov 1. - 9. ročníka, 32 učiteľov a 7 nepedagogických zamestnancov. Školská jedáleň bola dokončená a odovzdaná do užívania až v marci 1964 a telocvičňa v nasledujúcom školskom roku. Škola od začiatku kapacitne nevyhovovala. Bežné boli počty okolo 40 žiakov v triede. V školskom roku 1967-68 napríklad 4. ročník navštevovalo až 44 žiakov, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k dvojsmennému vyučovaniu na 1.stupni, ktoré trvalo až do odovzdania pribudovaného 6-triedneho pavilónu v roku1986.

         Počet neprospievajúcich žiakov školy sa z 38 v prvom roku postupne zvyšoval až na 104 v roku 1969/70. V školskom roku 1973/74 neprospelo v škole 129 žiakov. Rozmiestnenie dorastu v prvom roku existencie školy bolo nasledovné: SVŠ – 7 žiakov, odborné školy – 32 žiakov, učebný pomer – 47 žiakov. V školskom roku 1991/92: gymnázia – 21 žiakov, SOŠ – 28 žiakov, SOU – 55 žiakov. V záznamoch z roku 1972/73 sa po prvýkrát objavuje údaj o počte rómskych žiakov v škole. Z 883 ich vtedy bolo v škole 72. Od roku 1971 sa v zápisoch spomína vytváranie podporných tried pre týchto žiakov v počte 1-2 triedy.

 Vo funkcii riaditeľa ZŠ Komenského 6 pracovali:
 • v rokoch 1963 - 1980 p. Štefan Kožár,
 • v rokoch 1980 - 1989 p. Štefan Pendrák,
 • v rokoch 1989 - 1991 p. Štefan Blaščák,
 • v rokoch 1991 - 1993 p. Štefan Filip,
 • v rokoch 1993 až doteraz p. Pavol Gubka.
 

         Vo funkcii zástupcov riaditeľa školy za 42 rokov jej fungovania pracovali zosnulý p. Vaškovský, Seginko, Uhrín, Hlaváč, Pendrák, Stašková, Gojda, K. Kočišová, Filip, Čurillová a sl. Šofranková. Výchovnými poradcami na škole boli p. Seginko, Pendrák, Blaščák, Piklová Elena, Filip. ZRPŠ viedli a spoluprácu rodiny a školy zabezpečovali p. Š Ferenčuha, Ilčin, S. Podvojský, L. Dunčko, J. Šimko, M. Celec, M. Jánoš a F. Hadušovský. Referentky školy boli v r. 1963–72 p. M. Repašská, M. Straková, od r. 1992 Mária Řepová. Vo funkcii vedúcej školskej jedálne za dobu jej prevádzky pracovali p. M. Repašská popri práci referentky, od r. 1972 p. Lorincová a po krátkodobých zástupoch od r. 1987 je vedúcou ŠJ p. Jana Kantorová. Vychovávateľkou ŠD na začiatku jej činnosti bola p. Dzurňáková, po nej p. Palčová, rod.Karabínová. Z pracovníčok, ktoré pracovali v tejto škole dlhšiu dobu ako vychovávateľky spomeniem p. Mitríkovú, Keruľovú, Brillovú a Pappovú. Vo funkcii SV PO SZM sa vystriedalo veľa pracovníkov. Z tých, ktorí viedli PS najdlhšie spomeniem p. Molčanovú a Máriu Chudíkovú. Z rodičov, ktorí najdlhšie viedli záujmový krúžok v škole spomeniem p. Gurčíka A. – stolnotenisový krúžok od r. 1967.

 

Dlhoročným pracovníkom školy je p. Ján Suchý, ktorý tu nepretržite pracuje ako školník od roku 1972. Popri ňom sa o školu starali aj p. Matušík, Čurila, Dzurila, Filip, zosnulý p. Brila, zosnulý p. Frankovič a v súčasnosti p. Vladimír Schutz. O čistotu tried, učební a ďalších priestorov školy sa starali a starajú upratovačky pani Brilová, Nováková, Hlušeková, Suchá, Hroncová, Vanacká, Farkašová, Komarová, Gabrišová, Fabryová, Kleščová, Kleinová, Hovancová, Maurerová, Matzová, Tomčíková, Lacková a zosnulá p. Sokolská. Prvými pracovníčkami ŠJ boli pani Zahurancová, Kožárová, Smržíková, Kicková, Marta Tomčíková, neskôr p. Gabrišová, Vrábľová, Kleinová a Zdena Tomčíková. V súčasnosti sa o zabezpečovanie stravy starajú p. Olekšáková ( od r. 1970), Dolná ( od r. 1969), Tokarčíková ( od r. 1975), Porembová ( od r. 1986), Chlebovcová (od r. 1987). V šk. roku 1986/87 sa začalo vyučovanie v novopostavenom 6-triednom pavilóne, čím sa odstránilo dvojsmenné vyučovanie v škole. V šk. roku 1991/92 bola plynofikovaná kotolňa. Žiaci a pracovníci školy udržiavali priateľské vzťahy s týmito družobnými školami: slovenská ZDŠ v Karvinej, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Novom Živote a ZŠ na Butulovej ul. v Chotěboři. Žiaci našej školy úspešne reprezentovali a reprezentujú svoju školu vo vyučovaní aj v záujmovej oblasti v mimovyučovacom čase. Za všetky spomeniem - zo záujmovej oblasti 1. miesto v celoštátnej atletickej súťaži, ktoré získala žiačka Ondrejčáková pod vedením p. uč. Stracheho a stala sa majsterkou ČSSR v cezpoľnom behu v r. 1968. V oblasti dosiahnutých vyučovacích výsledkov - 1. miesto v okrese v celoštátnych testoch žiakov 9. ročníkov v r. 1969. Slovenský jazyk vyučovala p. uč. Balobová.

 

Od 1.9.1992 do siete škôl zaradená ZŠ sv. Jána Krstiteľa, zriadená v 15 triedach (2 a pol pavilónu) objektu pôvodnej ZŠ. V súčasnosti obidve školy spoločne užívajú už len školskú jedáleň a školské ihriská.

 

Údaje v tomto článku sú prevzaté zo školskej kroniky, ktorú do r. 1967 viedla p. uč. Spielmanová, potom p. uč. Elena Piklová, neskôr p. uč. Feriancová a v súčasnosti p. uč. A. Nehilová.


Štátna škola na ul. Komenského č. 6 v Spišských Vlachoch má teraz 24 tried. V škole pracuje 36 pedagogických a 14 nepedagogických pracovníkov.

Mgr. Kočišová Katarína

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria