Navigácia

Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva č. 1/2017

                                                                        Výzva na predloženie ponuky

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou  v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

                                  Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

 

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola

Sídlo: Komenského 6, 053 61Spišské Vlachy

Štatutárny zástupca:Mgr. Helena Šofranková

IČO: 355 43 931               

 • mobil: 0911 311 571
 • Internetová stránka: www.zskomsp.edupage.org

Bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu.:                                               SK1056000000007524898001              

 

 1. Opis predmetu zákazky:

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

Rekonštrukcia elektroinštalácie NN – svetelné a zásuvkové rozvody

vrátane osvetlenia cvičebného priestoru telocvične ZŠ “

Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie elektroinštalácie  zásuvkových a svetelných odvodov školskej budovy telocvične a zázemia. V budove sú priestory športové, komunikačné, kancelárske, hygienické a skladové. Rozvody elektroinštalácie budú vedené pod omietkou, v priestore športoviska na povrchu v oceľovej konštrukcii stropu v PVC chráničkách. Osvetlenie priestoru plochy športoviska bude dvojokruhové LED svietidlami. Prvý okruh bude pre potreby vyučovania telesnej výchovy a športových hier 400 luxov. Druhý okruh pre celoštátne majstrovské súťaže v stolnom tenise 900 luxov za podmienok SSTZ.

 

Výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky, bližšie špecifikuje rozsah vyššie uvedených požadovaných stavebných prác a s nimi súvisiacich tovarov.

 

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky uskutočnil sám uchádzač a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácií diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Verejný obstarávateľ pre účely tohto verejného obstarávania považuje za rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky stavebné práce obsiahnuté v neocenenom výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ umožní záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky za účelom získania informácií pre spracovanie a predloženie ponuky. Záujemca môže prostredníctvom e-mailovej adresy verejného obstarávateľa požiadať o vykonanie obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Vykonanie obhliadky nie je povinné. Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky dodrží princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania voči záujemcom.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky

35.050,22  Eur bez DPH

 1. Miesto dodania predmetu zákazky

Telocvičňa Základnej školy, Ul. Komenského 6, 053 61  Spišské Vlachy.

 1. Dodacie a obchodné podmienky:
  1. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva). Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
  2. Termín dodania predmetu zákazky:  najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti  zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania predmetnej zákazky, resp. do lehoty, ktorú v ponuke predloží úspešný uchádzač.
  3. Platba sa  bude realizovať bezhotovostným platobným stykom po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je do 15 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. Zálohová platba nebude poskytnutá.

 

 1. Rozsah ponuky

Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.

 1. Cena a spôsob určenia ceny
  1. Cena za stavebné práce musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  2. Cena musí byť stanovená v Eur v členení na: cena v Eur bez DPH,  výška DPH v Eur  a celková cena v Eur s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, musí verejného obstarávateľa na uvedenú skutočnosť písomne upozorniť v ponuke. DPH bude účtovaná  v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie.

 

 1. Podmienky účasti, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie

7.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  e) zákona o verejnom obstarávaní preukázali predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj neoverenú kópiu, resp. sken predmetného dokladu.

 

7.2    Uchádzač môže preukázať splnenie podmienky účasti, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie, údajmi zapísanými v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

 1. Obsah ponuky
  1. Doklady podľa bodu 7. tejto výzvy.
  2. Ponuka  vypracovaná v súlade s touto výzvou musí byť potvrdená štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, spôsobom uvedeným v doklade o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač k vypracovaniu ponuky môže použiť formulár v prílohe č. 3 k osloveniu alebo použije vlastný formulár, ktorý musí obsahovať všetky požadované údaje uvedené v citovanom  formuláre.
  3. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.

 

 1. Ekvivalentné riešenie
  1. ktoré však musia dosahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované.         
  2. V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku aj s inými technickými a výrobnými označeniami materiálov ako sú uvedené v  neocenených výkazoch výmer, verejný obstarávateľ  pripúšťa ponúknuť ekvivalentný materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
 1. ponúkaný ekvivalent nesmie mať vplyv na zmenu charakteru stavebných prác,
 2. uchádzač musí v ponuke predložiť dokument označený ako „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorom uvedie označenie, resp. časť výkazu výmer, ktorého sa ekvivalentné riešenie týka, pôvodné označenie jednotlivých položiek z výkazu výmer, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla, resp. nové označenie položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný  obstarávateľ  vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výkazu výmer. Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek bude tvoriť prílohu č. 2 k uzavretej Zmluve.

 

 1. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Cenovú ponuku vrátane požadovaného dokladu uvedeného v bode 7. tejto výzvy je potrebné  doručiť v lehote najneskôr do: 22.05.2017 do 15.30 hod. a to:

 • poštovou prepravou, resp. kuriérom na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy na predloženie ponuky
 • osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy na predloženie ponuky

 

Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať – ponuka – rekonštrukcia elektroinštalácie“. Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie cenovej ponuky) sú v pracovné dni  v čase od 07.30 hod. do 15.30  hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi.                                  

 

 1. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk

Lehota viazanosti ponúk je do 31.07.2017.

 1. Kritériá na hodnotenie ponúk

12.1 Kritériá

 1. Celková cena v Eur s DPH                                                      relatívna váha kritéria -  80 %
 2. Lehota výstavby vyjadrená v kalendárnych dňoch     relatívna váha kritéria -  20 %
  1.  

        

         Celková  cena  v Eur s DPH

12.1.1 V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať navrhovaná cena v Eur s DPH za uskutočnenie stavebných prác zaokrúhlená  na dve desatinné miesta.

12.1.2  Maximálny počet bodov (80) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou v Eur s DPH. Ostatným uchádzačom sa počet bodov pridelí úmerou ako podiel najnižšej navrhovanej ceny v Eur s DPH a vyhodnocovanej navrhovanou ceny v Eur s DPH a prenásobí sa relatívnou váhou daného kritéria (80).

 • 80
 •    –  najnižšia navrhovaná cena
 • –  navrhovaná  cena vyhodnocovanej ponuky

 

Lehota výstavby vyjadrená v kalendárnych dňoch

         12.2.1  V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať lehota výstavby vyjadrená v kalendárnych dňoch, ktorú uchádzač uvedie v ponuke ako celé  číslo, bez desatinného miesta.

 1.  

 

(lehota výstavbymin/ lehota výstavby návrh)x 20

lehota výstavby min   –  najkratšia lehota výstavby

lehota výstavby návrh–  lehota výstavby vyhodnocovanej ponuky

 

12.3 Uchádzač, ktorého ponuka získa najvyšší počet bodov po sčítaní bodov pridelených za obidve kritériá, sa umiestni na 1. mieste, ostatné ponuky budú neúspešné.

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
  1. Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 8. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.

 

 1. Proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle zákona  o verejnom obstarávaní.
 2. Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.
 3. Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, resp. úspešný uchádzač od uzavretej  zmluvy odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie  zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde k uzatvoreniu  zmluvy ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade že, predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
 5. Verejný obstarávateľ  týmto upovedomuje záujemcov/uchádzačov, že v tomto zadávaní zákazky uplatňuje inštitút prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní z čoho vyplýva, že komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty,  iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických prostriedkov, alebo ich kombináciou.

 

V Spišských Vlachoch, 12.05.2017

 

                                                                                                                              Mgr. Helena Šofranková

                                                                                                                                     riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria