Navigácia

Výchovný poradca Prihlášky na SŠ Skúšky na SŠ Testovanie T9

 

Výchovný poradca : Mgr.  Janka Ježová

Kontakt: 0903 142 232

Konzultačné  hodiny : štvrtok  8,00 – 10,30

                                                     13,30 – 15,00 ( po 15,00 hod. ohlásiť sa telefonicky, alebo prostredníctvom vašich detí)

Konzultácie :

 • počas celého roka so žiakmi  8. a 9. ročníka
 • s rodičmi - podľa potreby

 

Činnosť výchovného poradcu:

 • poradenská činnosť – poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie  a pri výbere SŠ
 • konzultačná činnosť – poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom
 • koordinačná činnosť – zameraná na spoluprácu ZŠ so SŠ a gymnáziami

                                                   - sprostredkovanie stretnutí so zástupcami SŠ

 • informácie o SŠ – propagačné materiály o študijných a učebných odboroch na nástenke

 

 

Publikácia pre žiakov ZŠ


Publikácia, ktorú sme pre Vás pripravili, prináša súbor dôležitých informácií o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku 2017/2018. Je určená najmä žiakom, ktorí v blízkej budúcnosti ukončia dochádzku na základnej škole. Publikácia bola vytvorená Odborom metodiky a tvorby informácií školstva a školskými výpočtovými strediskami v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTISR“).


Školské výpočtové strediská ako regionálne informačné pracoviská v priamej spolupráci so strednými školami, krajskými školskými úradmi a odbormi vyšších územných celkov už niekoľko rokov spracovávajú informácie o prijímacom konaní na stredné školy. V prvom rade zbierajú zo stredných škôl informácie o tom, do ktorých škôl a odborov štúdia budú žiaci prijímaní od 1. septembra príslušného roka. Dodávajú výchovným poradcom na základných školách v niekoľkých etapách údaje o predbežnom záujme žiakov základných škôl o štúdium na konkrétnych stredných školách a o predbežnej naplnenosti jednotlivých odborov. Po odovzdaní prihlášok na stredné školy, základné školy dostávajú už aktuálne informácie. Nemenej dôležité sú aj informácie o výsledkoch prijímacieho konania na stredné školy, ktoré školské výpočtové strediská spracovávajú pre riadiacich pracovníkov školstva.


Údaje o školách učebných a študijných odboroch sú spracované do tabuliek a usporiadané tak, aby boli čo najprehľadnejšie a čitateľ mal možnosť jednoducho sa v nich orientovať. V publikácii sú uvedené iba tie stredné školy, ktoré k 1.9.2017 otvárajú 1. ročník a iba tie študijné odbory, ktoré sa otvárajú k 1.9.2017 tak ako ich nahlásili školy.


Publikácia bude v elektronickej podobe umiestnená na www stránkach Centra vedecko - technických informácii SR http://www.cvtisr.sk (webová stránka bývalého Ústavu informácii a prognóz školstva ktorý sa od 1.1.2014 zlúčil s CVTI SR www.uips.sk) a na WWW stránkach Školských výpočtových stredísk www.svs.edu.sk .

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria