Navigácia

 • Duálne vzdelávanie

 • Týždeň čitateľskej gramotnosti

  Počas Týždňa čitateľskej gramotnosti v našej škole sme na hodinách cudzích jazykov upriamili pozornosť  na rôzne formy extenzívneho čítania autentických materiálov určených na každodenné potreby a zmysluplnú prácu s nimi - čítanie pre zábavu z časopisov Hello! a Hello Kids! - aktivity založené na porozumení prečítaného textu, spracovanie informácií z textov a ich použitie na riešenie praktického problému - projektová práca, reprodukcia obsahu prečítaného textu, získanie prehľadu a spojenie informácií z textu s vedomosťami z iných zdrojov - symboly pre informácie o službách v hoteloch a ich významy.

 • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 8. marca 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktoré organizovala Základná škola na Zemanskej  ulici v Krompachoch.

  Súťažilo sa v troch kategóriách a získali sme nasledovné umiestnenia:

  1. kategória: poézia: 3. miesto – Dorota Nehilová - 4.A

  2. kategória: poézia: 1. miesto – Lucia Dragošeková – 6.A

                          próza: 1. miesto – Nina Pavliková – 6.B

  3. kategória: próza: 2. miesto – Laura Mihalková – 9.A

  B l a h o ž e l á m e!

  Žiačky umiestnené na prvom mieste budú reprezentovať našu školu v okresnom kole, ktoré sa bude konať 26. marca 2018. Budeme im držať prsty.

 • Deň otvorených dverí

  12. marca sme spolu s predškolákm i- tak trochu predčasne - privítali jar, aby sme sa v septembri mohli tešiť na prvú školskú jeseň pre týchto budúcich prvákov. Išlo predovšetkým o zábavu, pohyb a dobrú náladu. Jedným slovom zážitok. A tak sme sa spolu hrali, športovali, zarábali :-), nakupovali a boli sme aj v kine. No a nakoniec sme si naplnili brušká chutnými pochúťkami z kuchyne.

  Verím milí predškoláci, že Vás to len utvrdilo v tom, že tešiť sa do školy je na mieste.

 • Reportáž

  Žiaci, ktorí navštevujú krúžok eTwinning natočili reportáž v angličtine pre svojich projektových partnerov zo Španielska, Škótska a Turecka o tom, ako sa pripravuje naše tradičné jedlo - pirohy. ​

 • Hviezdoslavov Kubín - 2. stupeň

  Keď prehovorí umenie ...

  Dňa 20. februára 2018 sa zišli žiaci aj učitelia, milovníci krásnej literatúry, na ZŠ v Spišských Vlachoch, Komenského 6 na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín v druhej a tretej kategórii.

  Na úvod podujatia učitelia, členovia porôt, privítali súťažiacich, výhercov triednych kôl, a všetkých prítomných, pripomenuli velikána slovenskej literatúry P. O. Hviezdoslava a jeho odkaz pre súčasnosť. Porotcovia vystríhali prednášajúcich pred najčastejšími možnými chybami, ktorých sa mladí adepti prednesu najčastejšie dopúšťajú, vysvetlili kritériá hodnotenia, ktoré budú členovia porôt zvlášť sledovať a povzbudili mladých majstrov slova v prednese. O malú chvíľku sa ústami žiakov po triedach šírili vtipné aj poučné myšlienky našich aj zahraničných literátov.

  V ťažkej vzájomnej konkurencii mohli porotcovia na záver súťaže poblahoželať nasledovným víťazom:

  Výsledky súťaže II. kategórie prednesu prózy:
  1.miesto: Ema Mikulová 6.A
  2.miesto: Nina Pavlíková 6.B
  3.miesto: Timea Cmorejová 6.A

  Výsledky súťaže II. kategórie prednesu poézie:
  1.miesto: Lucia Dragošeková 6.A
  2.miesto: Liliana Pribulová 6.B
  3.miesto: Oľga Šimková 5.B

  Výsledky súťaže III. kategórie prednesu prózy:
  1.miesto: Júlia Maďarová 7.B
  2.miesto: Laura Mihalková 9.A
  3.miesto: Katarína Jankovičová 7.B

  Výsledky súťaže III. kategórie prednesu poézie:
  1.miesto: Karolína Grobarčíková 7.B
  2.miesto: Erika Pokrivčáková 8.A
  3.miesto: Olívia Pavolová 8.A

  Na záver možno konštatovať, že Hviezdoslavov Kubín je podujatie, ktoré sa teší medzi žiakmi stále veľkej obľúbenosti.

  Mgr. Ladislav Rendoš

 • Druhácka sánkovačka

  Do galérie Druhácka sánkovačka boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni

  Naši najmladší žiaci nás potešili peknými a veselými básničkami i prozaickým úryvkami z detských kníh.

 • Úspech

  Naša žiačka Nina Pavlíková preukázala svoj talent, v angličtine súperila aj so staršími žiakmi a získala 3. miesto v krajskom kole anglickej olympiády v Košiciach.

  Blahoželáme!!!

 • Finančná gramotnosť na hodinách slovenčiny

  V rámci týždňa finančnej gramotnosti sme v predmete SJL pripravili pre žiakov rôzne zaujímavé aktivity, pri ktorých žiaci napĺňali čiastkové kompetencie zakotvené v Národnom štandarde finančnej gramotnosti vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  5.A trieda:
  Beseda. Diskusia (Sloh/Informačný slohový postup)
  Beseda s pani ekonómkou našej školy Mgr. Máriou Sokolskou o financovaní školy, zoznamovanie sa s pojmami výdaj, príjem, rozpočet, daň...
  Diskusia žiakov na tému peniaze, práca, chudoba, bohatstvo...

  ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:
  Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť medzi bohatstvom a chudobou:
  - vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,
  - demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí).

  6.A trieda:
  Dramatizácia (Literárna výchova/Dráma)
  Žiaci vytvorili scenár a zahrali scénky na tému chudoba, bohatstvo...

  ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:
  Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť medzi bohatstvom a chudobou:
  - vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,
  - demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí).

  8.A trieda:
  Reklama (Sloh/Informačný slohový postup)
  Žiaci vytvorili scenár a natočili vlastnú reklamu na bankové inštitúcie.

  ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:
  Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov:
  - uviesť silné a slabé stránky internetových a tlačových zdrojov informácií o produktoch,
  - opísať základné typy bankových produktov,
  - zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov.

  9.A trieda:
  Poštové tlačivá (Sloh/Administratívny štýl)
  Žiaci sa zoznámili s poštovými tlačivami, diskutovali o ich funkcii a učili sa ich správne vyplňovať.

  ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:
  Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov:
  - uviesť silné a slabé stránky internetových a tlačových zdrojov informácií o produktoch, opísať základné typy bankových produktov.

  Ing. Zuzana Rendošová

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky kurz siedmakov

  Do galérie Lyžiarsky kurz siedmakov boli pridané fotografie.

 • Základné informácie o Testovaní 9

  Aký je cieľ Testovania 9

  • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
  • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
  • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
  • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

  Aký druh testu sa používa?
  NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

  • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
  • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
  • najdôležitejšie je poradie žiakov
  • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
  • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

  Aké sú očakávané hodnoty testu?
  NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

  • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
  • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
  • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80

  Zdroj:  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#660,o968

 • Obnovenie prevádzky kina Vlašan

  Kino Vlašan oznamuje obnovenie prevádzky od 11.2.2018. Bližšie informácie k programu nájdete na web stránke kina http://kino.spisskevlachy.sk

 • Finančné hry v 8.A

  V rámci Týždňa finančnej gramotnosti sa žiaci venovali celé dopoludnie základným pojmom z oblasti financií a formou finančných hier sa učili spravovať financie fiktívnej rodiny.

 • Pravidlá bezpečného internetu nielen pre deti

   12 pravidiel, ktoré by vaše deti mali poznať                             

   

  1. Netelefonuj a nepoužívaj mobil kdekoľvek!
  2. Pozeraj ľuďom do očí, keď s nimi hovoríš, a nie do mobilu, či tabletu!
  3. Pri jedle za stolom nikdy nepoužívaj technológie.
  4. Na sociálnych sieťach buď taký, ako v reálnom živote.
  5. Nespamuj svojich priateľov a blízkych nezmyselnými správami a iným digitálnym obsahom.
  6. Vždy dbaj na správnu gramatiku a vhodný jazyk - či píšeš SMS, status alebo e-mail.
  7. Aj v online komunikácii a pri telefonovaní používaj čarovné slovíčka prosím, ďakujem a      prepáč.
  8. Vždy zdvíhaj telefón rodičom!
  9. Ak máš spoločnosť, je neslušné kontrolovať všetky notifikácie.
  10. Svoj e-mail pomenuj slušne.
  11. Ak si pozveš návštevu, venuj sa jej a nehraj sa celý čas na mobile/tablete.
  12. Vždy premýšľaj skôr, ako niečo do kyberpriestoru pošleš. Zverejnený obsah nesmie nikoho urážať,  ani zahanbovať. 

  ZDROJ:

  https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/4357/etiketa-pre-deti-nielen-na-internete-co-dnes-patri-k-novym-pravidlam-slusnosti

   

   

   

 • Safer Internet Day

  Zaregistrovali sme našu školu na stránke Insafe - INHOPE (pracuje s podporou Európskej komisie) - "Podpora pre SID" a 6. februára 2018 sa pripájame k aktivitám organizovaným na celom svete v záujme lepšieho a bezpečnejšieho internetu pre deti. Priebeh a aktivity Safer Internet Day 2018 vo svete môžete sledovať aj vy na stránkach: 

  SID.pdf

 • Biblická olympiáda

  V stredu 31. januára sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. 12 žiakov si preverilo svoje vedomosti z Knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Víťazkou sa stala Olívia Pavolová (8.A). Ďalšie miesta obsadili Katarína Jankovičová (7.B), Lukáš Dolný (9.A) a Stela Handlovičová (8.A). Títo žiaci vytvoria trojčlenné družstvo (+ náhradník) na okresnom - dekanátnom kole. Všetkým blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži.

 • Lyžiarsky výcvik - 2.B - Zahura 2018

  Do galérie Lyžiarsky výcvik - 2.B - Zahura 2018 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria