Navigácia

Dokumenty

Vnútorná legislatíva školy

Školská knižnica 08/2005

Rokovací  poriadok číslo 02/2010. 

Koncepcia výchovy so zameraním na prevenciu násilia a šikanovania číslo 03/2010 

Pracovný poriadok číslo 04/2010. 

Koncepcia prevencie drogových závislostí v podmienkach školy číslo 04/2010 

Prevádzkové  poriadky  odborných, špeciálnych a špecializovaných vzdelávacích pracovísk číslo 06/2010 

Príloha č. 1 k 6/2010 

            Príloha č.2 k 6/2010  

 

Smernicu o finančnom riadení číslo 07/2010 

Príloha č. 1:  Metodický pokyn na prípravu a realizáciu pracovných ciest a na vyplácanie náhrad pri pracovných cestách číslo 07/2010 – MP/01 

Príloha č. 2 : Metodický pokyn na spravovanie pokladne a vedenie pokladničnej agendy číslo 07/2010 – MP/02

Príloha č. 3: Metodický pokyn číslo 07/2010 – MP/03 k hospodáreniu s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely  

Príloha č. 4: Metodický pokyn číslo 07/2010 - MP/04 na prevod fin. prostriedkov školských zariadení určených na spolufinancovanie spotreby vody, el. energie a tepla v roku 2011

Dodatok  č. 1  k    smernici  o  finančnom  riadení číslo 07/2010  

Dodatok č. 2 k metodickému pokynu číslo 07/2010 - MP/04

Príloha č. 5: Metodický pokyn číslo 07/2010 - MP/05 ktorým sa stanovuje postup pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou

Príloha č.6: Metodický pokyn číslo 07/2010 - MP/07 na prevod finančných prostriedkov školských zariadení určených na spolufinancovanie spotreby vody, el. energie a tepla                         

Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov číslo 08/2010 

Kolektívna zmluva číslo 09/2010 

Zriaďovacia_listina  09/2010 

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu v roku 2010 

Smernica na prešetrovanie a vybavovanie sťažností číslo 10/2010

Smernica o poplatkoch vyberaných Základnou školou   číslo 01/2011

Smernica o kontinuálnom vzdelávaní a o priznávaní a o uznávaní kreditov za vzdelávanie číslo 2/2011

Platový poriadok pre zamestnancov Základnej školy číslo 4/2011

Doplnok č.1 k platovému poriadku číslo 4/2011

Koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany číslo 1/2012

Smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov číslo 2/2012

Prevádzkový poriadok návštevy školského areálu 12/2012

Prevádzkový poriadok číslo 01/2013

Smernica o používaní, evidovaní, ochrane a likvidácií úradných pečiatok číslo 02/2013

Vnútorná smernica o uvádzaní začínajúceho pedagogického zamestnanca číslo 03/2012

Smernica o vyplácaní dopravného žiakom bývajúcim mimo školského obvodu číslo 03/2013

Smernica na vykonávanie kontroly používania alkoholických nápojov, omamných a  psychotrópnych látok na pracovisku číslo 04/2013

Pravidlá na poskytovanie prvej pomoci číslo 01/2014

Doplnok č. 1 ( 02/2014) o vyplácaní dopravného žiakom bývajúcim mimo školského obvodu

Registratúrny poriadok a registratúrny plán číslo 03/2014

Zásady a tvorby použitia SF v roku 2015 (príloha kolektívnej zmluvy 09/2010) 

Plán verejného obstarávania Základnej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy číslo 01/2015

Dodatok č. 1 k Plánu verejného obstarávania Základnej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy (číslo 01/2015)

Dodatok č. 2 k Plánu verejného obstarávania Základnej školy, Komenského 6, Spišsské Vlachy (číslo 01/2015)

Dodatok č. 2 k Platovému poriadku pre zamestnancov Základnej školy číslo 4/2011

Smernica ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií číslo 02/2015

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu v roku 2016 č. 03/2015

Plan_verejneho_obstaravania_ 2016.pdf

Plan_verejneho_obstaravania_2017.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria